...

دبیران دبستان اندیشه صفا

آقای درویش آقای درویش مسئول پایه پیش دبستانی
آقای درویش مسئول پایه پیش دبستانی جزئیات پروفایل
آقای حسینی آقای حسینی مربی پایه پیش دبستانی کلاس دوستی
آقای حسینی مربی پایه پیش دبستانی کلاس دوستی جزئیات پروفایل
آقای میراحمدیان آقای میراحمدیان مربی پایه پیش دبستانی کلاس مهربانی
آقای میراحمدیان مربی پایه پیش دبستانی کلاس مهربانی جزئیات پروفایل
آقای جعفری آقای جعفری دبیر پایه اول کلاس دانش
آقای جعفری دبیر پایه اول کلاس دانش جزئیات پروفایل
آقای نصراللهی آقای نصراللهی دبیر پایه اول کلاس ادب
آقای نصراللهی دبیر پایه اول کلاس ادب جزئیات پروفایل
آقای غیاثوند آقای غیاثوند دبیر معین پایه اول
آقای غیاثوند دبیر معین پایه اول جزئیات پروفایل
آقای مباشری آقای مباشری دبیر پایه دوم کلاس صداقت
آقای مباشری دبیر پایه دوم کلاس صداقت جزئیات پروفایل
آقای معصومی آقای معصومی دبیر معین پایه دوم
آقای معصومی دبیر معین پایه دوم جزئیات پروفایل
آقای علیمردانی آقای علیمردانی دبیر پایه سوم کلاس نظم
آقای علیمردانی دبیر پایه سوم کلاس نظم جزئیات پروفایل
آقای حسونی آقای حسونی دبیر پایه چهارم کلاس پنجره فولاد
آقای حسونی دبیر پایه چهارم کلاس پنجره فولاد جزئیات پروفایل
آقای حسینی آقای حسینی دبیر پایه چهارم کلاس سقاخانه
آقای حسینی دبیر پایه چهارم کلاس سقاخانه جزئیات پروفایل
آقای عباسی آقای عباسی دبیر معین پایه چهارم
آقای عباسی دبیر معین پایه چهارم جزئیات پروفایل
آقای محمدی آقای محمدی دبیر پایه پنجم کلاس بقیع
آقای محمدی دبیر پایه پنجم کلاس بقیع جزئیات پروفایل
آقای گودرزی آقای گودرزی دبیر پایه پنجم کلاس کعبه
آقای گودرزی دبیر پایه پنجم کلاس کعبه جزئیات پروفایل
آقای چراغی آقای چراغی دبیر پایه ششم
آقای چراغی دبیر پایه ششم جزئیات پروفایل
آقای محمدی آقای محمدی دبیر پایه ششم
آقای محمدی دبیر پایه ششم جزئیات پروفایل
آقای موسوی آقای موسوی دبیرهنر و نقاشی
آقای موسوی دبیرهنر و نقاشی جزئیات پروفایل