...

سرفصل های درس علوم پایه چهارم

فیلم کمک اموزشی علوم حباب

درس اول علوم

علوم درس دوم مخلوط در زندگی

تبدیل انرژی

انرژی خورشیدی

علوم درس سوم

فیلم اموزشی درس چهار علوم ق ۲

فیلم اموزشی درس چهار علوم ق ۱

گرما_و_ماده_مقایسه رسانایی مواد

درس ۴

فیلمی در رابطه با مبحث رسانا و نارسانا

تدریس علوم ق۲

تدریس علوم ق۱

درس ۵ گرما و ماده

تدریس علوم ق۳

فیلم آموزشی سنگ ها ق۲

فیلم آموزشی سنگ ها

درس ۶ سنگها

فیلم آموزشی سنگ ها ق۳

فیلم اموزشی کاربرد اهنربا ق۲

فیلم اموزشی کاربرد اهنربا ق۵

فیلم اموزشی کاربرد اهنربا ق۱

فیلم اموزشی کاربرد اهنربا ق۴

فیلم اموزشی کاربرد اهنربا ق۷

علوم درس ۷ اهنربا

فیلم اموزشی کاربرد اهنربا ق۳

فیلم اموزشی کاربرد اهنربا ق۶

درس ۸ اسمان در شب

درس ۹ بدن ۱