...

سرفصل های درس ریاضی پایه ششم

قوانین تفریق در اعداد زوج و فرد

گسترده نویسی

ریاضی فصل اول بخشپذیری بر 5

حاصل جمع اعداد زوج و فرد

جدول ارزش مکانی

ریاضی فصل اول بخش پذیری بر 10

ریاضی فصل 1 بخش پذیری بر 5 حل تمرین

اعداد زوج و فرد

قوانین تفریق در اعداد زوج و فرد

ریاضی فصل اول بخش پذیری بر 2 حل تمرین

ریاضی فصل اول بخشپذیری بر 2

ریاضی فصل 2 مفهوم کسر دست ورزی

ریاضی فصل 2 مفهوم کسر

حل تمرین کسر 2

ساده کردن کسر 3

نمایش کسر یا اعداد مخلوط روی محور

ریاضی فصل 2 مفهوم کسر حل تمرین

ریاضی فصل 2 مفهوم کسر ها قسمت دوم

تبدیل اعداد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد

حل تمرین محور بزرگتر از واحد

کسرهای مساوی

ریاضی فصل 2 کسر های بزرگتر از واحد

ریاضی فصل 2 مفهوم کسر قسمت سوم

ریاضی فصل 2 مفهوم کسرها حل تمرین

حل تمرین کسر

ساده کردن کسر