...

سرفصل های درس ریاضی پایه ششم

قوانین تفریق در اعداد زوج و فرد

گسترده نویسی

ریاضی فصل اول بخشپذیری بر ۵

حاصل جمع اعداد زوج و فرد

جدول ارزش مکانی

ریاضی فصل اول بخش پذیری بر ۱۰

ریاضی فصل ۱ بخش پذیری بر ۵ حل تمرین

اعداد زوج و فرد

قوانین تفریق در اعداد زوج و فرد

ریاضی فصل اول بخش پذیری بر ۲ حل تمرین

ریاضی فصل اول بخشپذیری بر ۲

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسر دست ورزی

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسر

حل تمرین کسر ۲

ساده کردن کسر ۳

نمایش کسر یا اعداد مخلوط روی محور

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسر حل تمرین

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسر ها قسمت دوم

تبدیل اعداد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد

حل تمرین محور بزرگتر از واحد

کسرهای مساوی

ریاضی فصل ۲ کسر های بزرگتر از واحد

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسر قسمت سوم

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسرها حل تمرین

حل تمرین کسر

ساده کردن کسر