...

سرفصل های درس فارسی پایه اول

نگاره ۳

نگاره ۶

نگاره ۹

قسمت ۲کلمه های آ اول

نگاره ۲

نگاره ۵

نگاره ۸

قسمت۱آموزش آ اول

نگاره ۱

نگاره ۴

نگاره ۷

نگاره ۱۰

قسمت ۵روخوانی متن آ

قسمت ۳ کلمه ها ی ب آخر

قسمت ۶ جدول تجزیه

قسمت سوم روخوانی اَ

قسمت دوم کلمات د تنها

قسمت پنجم روخوانی د

قسمت چهارم تجزیه ی م

قسمت دوم آموزش س آخر بخش ذو

قسمت پنجم جدول تجزیه س

قسمت دوم کلمات او

قسمت پنجم روانخوانی او

ترکیب ت ق۳

قسمت اول اموزش و معرفی ر

ق۴ روانخوانی ر

قسمت سوم ترکیب و تجزیه ن

قسمت اول آموزش حرف ای

قسمت چهارم کلمات ی آخر

قسمت دوم کلمات ز

قسمت دوم ترکیب اِ

قسمت ۴ کلمه ها ی ا غیر اول

قسمت ۲ کلمات ب غیر آخر

قسمت ۵ترکیب ب

قسمت دوم کلمات اَ اول

قسمت اول آموزش د تنها

قسمت چهارم جدول تجزیه د

قسمت دوم کلمات م

قسمت اول اموزش غیر اخر بخش یک

قسمت چهارم ترکیب س

قسمت اول اموزش و معرفی او

قسمت چهار جدول تجزیه

کلمات ت

جدوت تجزیه ت ق۴

قسمت سوم ترکیب و تجزیه ر

قسمت دوم کلمات ن

قسمت دوم جدول ترکیب ای

قسمت اول آموزش و معرفی ز تنها

قسمت ششم روخوانی ای

قسمت چهارم روخوانی ز

قسمت ۳ آموزش ا غیر اول

قسمت ۱ آموزش ب غیر اخر و آخر

قسمت ۴ روخوانی متن ب

قسمت اول اموزش ا غیر اول

قسمت چهارم ترکیب آ

قسمت سوم جدول دترکیب۳

قسمت اول آموزش نشانه های صدای م

قسمت پنجم روخوانی متن م

قسمت سوم کلمات س

روخوانی متن س

قسمت سوم ترکیب او

اموزش و معرفی ت

روانخوانی ت ق۵

قسمت دوم کلمات ر

قسمت اول آموزش و معرفی ن

قسمت چهارم روخوانی ن

قسمت سوم کلمات ایـ اول و یـ وسط

قسمت پنجم (می )کاری

قسمت سوم ترکیب ز