...

سرفصل های درس فارسی پایه اول

نگاره 3

نگاره 6

نگاره 9

قسمت 2کلمه های آ اول

نگاره 2

نگاره 5

نگاره 8

قسمت1آموزش آ اول

نگاره 1

نگاره 4

نگاره 7

نگاره 10

قسمت 5روخوانی متن آ

قسمت 3 کلمه ها ی ب آخر

قسمت 6 جدول تجزیه

قسمت سوم روخوانی اَ

قسمت دوم کلمات د تنها

قسمت پنجم روخوانی د

قسمت چهارم تجزیه ی م

قسمت دوم آموزش س آخر بخش ذو

قسمت پنجم جدول تجزیه س

قسمت دوم کلمات او

قسمت پنجم روانخوانی او

ترکیب ت ق3

قسمت اول اموزش و معرفی ر

ق4 روانخوانی ر

قسمت سوم ترکیب و تجزیه ن

قسمت اول آموزش حرف ای

قسمت چهارم کلمات ی آخر

قسمت دوم کلمات ز

قسمت دوم ترکیب اِ

قسمت 4 کلمه ها ی ا غیر اول

قسمت 2 کلمات ب غیر آخر

قسمت 5ترکیب ب

قسمت دوم کلمات اَ اول

قسمت اول آموزش د تنها

قسمت چهارم جدول تجزیه د

قسمت دوم کلمات م

قسمت اول اموزش غیر اخر بخش یک

قسمت چهارم ترکیب س

قسمت اول اموزش و معرفی او

قسمت چهار جدول تجزیه

کلمات ت

جدوت تجزیه ت ق4

قسمت سوم ترکیب و تجزیه ر

قسمت دوم کلمات ن

قسمت دوم جدول ترکیب ای

قسمت اول آموزش و معرفی ز تنها

قسمت ششم روخوانی ای

قسمت چهارم روخوانی ز

قسمت 3 آموزش ا غیر اول

قسمت 1 آموزش ب غیر اخر و آخر

قسمت 4 روخوانی متن ب

قسمت اول اموزش ا غیر اول

قسمت چهارم ترکیب آ

قسمت سوم جدول دترکیب3

قسمت اول آموزش نشانه های صدای م

قسمت پنجم روخوانی متن م

قسمت سوم کلمات س

روخوانی متن س

قسمت سوم ترکیب او

اموزش و معرفی ت

روانخوانی ت ق5

قسمت دوم کلمات ر

قسمت اول آموزش و معرفی ن

قسمت چهارم روخوانی ن

قسمت سوم کلمات ایـ اول و یـ وسط

قسمت پنجم (می )کاری

قسمت سوم ترکیب ز