...

کادر دبستان اندیشه صفا

کلیه کارھا و اقداماتی که در محیط مدرسه انجام می پذیرد زیر نظر مدیر مدرسه خواھد بود. هدایت و راهبری کارکنان تربیتی و آموزشی و اداری در حسن اجرای برنامه ها در جهت هماهنگ ساختن فعالیتهای روزانه و نیل به کیفیت مطلوب در جریان کار مدرسه و نظارت بر حسن اجرای این برنامه ها و فعالیتهای و مراقبت در پیشرفت امور در مدرسه بر مبنای برنامه های تصویب شده از اهم وظایف مدیر مدرسه می باشد.

مسئولیت برنامه ریزی جهت ایجاد بستری مناسب برای ارائه محتوای آموزشی به دانش آموزان و اولیاء را دارد. پیگیری و اجرای دقیق برنامه از مهمترین وظایف مسئول آموزش در مدرسه می باشد. ارزیابی و ارزشیابی از تمامی مراحل برنامه ها یکی دیگر از مسئولیت های معاونت آموزش می باشد، به نحوی که بازدهی برنامه ها را نمایان کند.
معلمین محترم، مسئول کاوش و پژوهش ، پشتیبان های تحصیلی، کمک معلمین، دبیران فوق برنامه ها و پشتیبانان آموزشی همگی از همکاران معاونت آموزش در مدرسه می باشند.

مدرسه از مهمترین نهادهای اجتماعی، تربیتی، آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی، آموزشی، اجتماعی و کشف استعدادها و هدایت رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان بر اساس اهداف مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود.پرورشی در مدرسه به برنامه ریزی و هماهنگی و هدایت فعالیتهای تربیتی مبادرت می نماید. تهیه و تدوین برنامه سالانه برنامه های تربیتی مدرسه و هماهنگی و ارتباط منظم با مسئولان مدرسه و اجرای منعطف آن از وظایف این معاونت می باشد. مسئول قرآن، مسئول پرورشی، مشاوره و مربیان پایه از همکاران معاونت تربیتی می باشند.

روابط عمومی، به مثابه پلی است میان مدرسه و مخاطبان آن. مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌های حساب‌شده‌ای است که مدرسه برای برقراریِ ارتباطات موثر و هدفمند با اولیاء و مراجعین که با مدرسه در ارتباطند انجام می‌ شود. ارتباط و پاسخگویی به سوالات اولیاء و مراجعین از مهمترین وظایف این معاونت می باشد.