...

سرفصل های درس هدیه های آسمانی پایه چهارم

هدیه درس اول

درس 1

هدیه درس دوم کودکی بر اب

سوالات درس سوم مسجد

هدیه درس سوم

پاور پوینت یک نماز ده رکوع درس چهار

درس چهار یک نماز ده رکوع

پاورپوینت درس 5

هدیه آقای بهاری و خانم بهاری تدریس اقای فتحعلی زاده ق2

هدیه آقای بهاری و خانم بهاری تدریس اقای فتحعلی زاده

تدریس درس هیجده اقای پورعلی شهری