...

سرفصل های درس ریاضی پایه اول

ریاضی صفحه 4و5

ریاضی صفحه 9 ق2

صفحه 12

صفحه 3

ریاضی ص9 ق1

صفحه 11

ص 13 ق 2 جدول شگفت انگیز

صفحه 2

ریاضی صفحه 6 و7

صفحه 10

صفحه 13 ق 1

ص 10

ص13 ق 1

ص 9 ق 2 جدول شگفت انگیز

ص 12

ص 14

ص 9 ق 1

ص11

ص 13 ق 2 جدول شگفت انگیز

ص 18 جدول شگفت انگیز

ص 21

ص 18 قسمت 1

ص 20

ص 16

ص 19

ص17

ص 25

ص 28

ص 24

ص 27

ص 23

ص 26

ریاضی ص 32

صفحه ی 34 جدول شگفت انگیز

ص 38

ریاضی ص 31

فصل 5 ص 34 ق1

ص 37

ریاضی ص 30

ریاضی ص 33

ص 35

ص 39

ص 40

ص 42

ص46 ق1

ص 48

ص45

ص 47

ق2 ص 48

ص44

ص 46 ق2

ص 49

قسمت دوم ص 53

قسمت دوم ص 55

ص58 ق2

ص60 ق2

قسمت اول ص 53

قسمت اول ریاضی 55

قسمت دوم ص 56

ص 60 ق1

ص62

ص 52

ص 54

قسمت اول ص 56

ص 59 عدد نویسی5

ص 61

ص 63 بشمار و بنویس

فصل 9 ص 62 نوشتن عدد 0

فصل 10ص67ق1

ص 65 چوب خط بیشتر از پنج

ص68قسمت اول دو نیمه ی مساوی

ص69نوشتن عدد 7

ص69 ق1

ص 65 چوب خط بیشتر از پنج

ص 67 قسمت دوم نوشتن عدد 6

ص68قسمت دوم جدول شگفت انگیز

ص 70 شکل های بیشتر

فصل 11 ص77

فصل 11 ص73 خرگوش گولی و مار(علامت مساوی)

فصل 11 ص72 مساوی سازی

فصل11 ص 74

فصل 12 ص81نوشتن عدد 9

ص 84 رنگ امیزی خانه ها

فصل 12 ص 80 علامت بیشتر (ماهی بیشتر خوار)

فصل 12 ص 83 جدول شگفت انگیز 9 تایی

فصل 12 ص 79 آموزش مفهوم کمتر

ریاضی ص 84

ص 87 جمع نظام دار

ریاضی ص 86 مفهوم جمع

فصل 15 ص 100 و ص 101 دسته بندی

فصل 15 جدول یکی و ده تایی(جدول ارزش مکانی)

ص 100 و ص 101 (دسته بندی)

ص111و112

ریاضی فصل 16 جمع شانه ای

جدول ارزش مکانی یکی و ده تایی ص 109

فصل 17 ص116

عنوان

فصل 17 ص 115 ق2

فصل 17 ص119

فصل 17 ص 115 ق1

فصل 17 ص118

فصل 18 ص 124

فصل 18 ص 123

فصل 18 ص 120 121

فصل 18 ص 124 ق3

جدول ارزش مکانی 20 تا 30

حل مسئله روی محور قسمت دوم ص 130

شمارش 70 تا 90

شمارش 40 تا 60

آموزش دسته های ده تایی ص 129

حل مسئله روی محور قسمت اول ص 130

شمارش 50 تا 70

شمارش 30 تا 50

ص132

آموزش جدول ارزش مکانی دسته های ده تایی ص128

حل مساله با شکل و محور ص 133

شمارش 20 تا 30

ص 131

شمارش 30 تا 50

فصل 22 ص151

فصل 22 ص154

فصل 22 ص150

فصل 22 ص153

فصل 22 ص149

فصل 22 ص152

فصل 22 نوشتن عدد 30 تا 40 به رقم و حروف

فصل 23 ص 158

فصل 23 ص 161

فصل 23 ص 157

فصل 23 ص 160

فصل 23 ص 156

فصل 23 ص 159

فصل 23 نوشتن عدد از 40 تا 60 به رقم و حروف

فصل 24 ص 165

فصل 24 تمرین ساعت قسمت دوم ص 164

فصل 24 نوشتن اعداد از 60 تا 80 به رقم و حروف شماره ی 1

فصل 24 تمرین ساعت قسمت اول ص 164

فصل 24 نوشتن 60 تا 80 شکلی

فصل 25 ص173

فصل 25 نوشتن 80 تا 100

فصل25 دسته های ده تایی 80 تا 100

فصل 25 عدد نویسی ص 172

فصل25آموزش دسته ی صدتایی ص 171

فصل 25 صفحات 174 و 175