...

سرفصل های درس ریاضی  پایه دوم

فصل 1 ساعت

فصل 1 الگوها

عدد و شمارش

ساخت عدد

الگو فصل 1

معرفی ریاضی

جدول شگفت انگیز

جمع یک رقمی

عدد دو.رقمی

جدول اعداد یک تا صد فصل 2

جمع و تفریق با یکان صفر

جمع تقریبی اعداد فصل 2

تقریب

جمع خلاق ریاضی فصل 2

معرفی اشکال هندسی فصل 3

ریاضی فصل3 جمع و تفریق فرآیندی

ریاضی فصل 3 جمع و منها با جدول 100تایی

فصل سوم الگوی مثلثی

مقایسه اشکال هندسی فصل 3

فصل 4 معرفی اعداد سه رقمی

فصل 4 ریال

ریاضی فصل 4 تقریب

فصل 5 حدس ق2

فصل 5 حدس 1

فصل پنجم اندازه گیری

فصل 5 حدس ق3

جمع انتقالی

فصل 6 جمع فرایندی سه رقمی

منها انتقالی

فصل 7 کسر