...

سرفصل های درس ریاضی  پایه دوم

فصل ۱ ساعت

فصل ۱ الگوها

عدد و شمارش

ساخت عدد

الگو فصل ۱

معرفی ریاضی

جدول شگفت انگیز

جمع یک رقمی

عدد دو.رقمی

جدول اعداد یک تا صد فصل ۲

جمع و تفریق با یکان صفر

جمع تقریبی اعداد فصل ۲

تقریب

جمع خلاق ریاضی فصل ۲

معرفی اشکال هندسی فصل ۳

ریاضی فصل۳ جمع و تفریق فرآیندی

ریاضی فصل ۳ جمع و منها با جدول ۱۰۰تایی

فصل سوم الگوی مثلثی

مقایسه اشکال هندسی فصل ۳

فصل ۴ معرفی اعداد سه رقمی

فصل ۴ ریال

ریاضی فصل ۴ تقریب

فصل ۵ حدس ق۲

فصل ۵ حدس ۱

فصل پنجم اندازه گیری

فصل ۵ حدس ق۳

جمع انتقالی

فصل ۶ جمع فرایندی سه رقمی

منها انتقالی

فصل ۷ کسر