...

سرفصل های درس ریاضی پایه سوم

معرفی کتاب ریاضی

فصل اول الگوها ق ۳

فصل ۱ ق ۲ ، شمارش چندتاچندتا

تمرین الگوها

فصل اول قسمت سوم ماشین ورودی وخروجی

یادآوری سال دوم ق ۲

فصل اول الگوها ق ۲

فصل ۱ الگویابی ص ۱۲

فصل اول قسمت اول شمارش چند تا چند تا

ادامه ی ساعت در بعد از ظهر

یادآوری سال دوم ق ۱

فصل اول الگوها ق ۱

فصل ۱ الگویابی ص ۹

فصل ۱ قسمت ۳ ماشین ورودی و خروجی

ساعت در بعد از ظهر

فصل دوم حل مسله

معرفی عدد هزار

فصل دوم قسمت چهارم ارزش پول

حل تمرین و مرور فصل فصل دوم

فصل دوم قسمت سوم ارزش مکانی

حل تمرین و مرور فصل فصل دوم

تفکر نظام دار فصل دوم بخش اول

فصل دوم قسمت دوم معرفی عدد هزار

تقریب فصل دوم ق ۵

مرور فصل دوم

فصل سوم ق ۳ کسر

فصل سوم ق ۱ رسم شکل

فصل سوم ق۱ حل مسئله

تساوی کسرها

ریاضی فصل ۴ بخش ۳

فصل ۴

فصل ۵ ق۳

فصل ۵ ق۲

فصل ۵ ق۵

فصل ۵ ق۱

فصل ۵ ق۴