...

سرفصل های درس ریاضی پایه سوم

معرفی کتاب ریاضی

فصل اول الگوها ق 3

فصل 1 ق 2 ، شمارش چندتاچندتا

تمرین الگوها

فصل اول قسمت سوم ماشین ورودی وخروجی

یادآوری سال دوم ق 2

فصل اول الگوها ق 2

فصل 1 الگویابی ص 12

فصل اول قسمت اول شمارش چند تا چند تا

ادامه ی ساعت در بعد از ظهر

یادآوری سال دوم ق 1

فصل اول الگوها ق 1

فصل 1 الگویابی ص 9

فصل 1 قسمت 3 ماشین ورودی و خروجی

ساعت در بعد از ظهر

فصل دوم حل مسله

معرفی عدد هزار

فصل دوم قسمت چهارم ارزش پول

حل تمرین و مرور فصل فصل دوم

فصل دوم قسمت سوم ارزش مکانی

حل تمرین و مرور فصل فصل دوم

تفکر نظام دار فصل دوم بخش اول

فصل دوم قسمت دوم معرفی عدد هزار

تقریب فصل دوم ق 5

مرور فصل دوم

فصل سوم ق 3 کسر

فصل سوم ق 1 رسم شکل

فصل سوم ق1 حل مسئله

تساوی کسرها

ریاضی فصل 4 بخش 3

فصل 4

فصل 5 ق3

فصل 5 ق2

فصل 5 ق5

فصل 5 ق1

فصل 5 ق4