...

سرفصل های درس ریاضی پایه چهارم

فصل 1 قسمت 3

ماشین ورودی و خروجی

فصل اول ق 2

عدد نویسی ص 5

معرفی کسر

فصل اول ق 1

فصل 1 قسمت 4

معرفی میلیون

ریاضی فصل 2 درس 2 ص 30

ریاضی فصل دوم درس سوم

ضرب فرایندی

ضرب کسر درس4

فصل دو درس چهار ضرب کسرها

فصل 3 درس 4 تقسیم بر اعداد یک رقمی

تقریب 3

فصل 3 درس 2

فصل 3

فصل 4 زاویه

فصل4 زمان

فصل 4 زاویه

فصل 4 اندازه گیری طول

فصل 4 زاویه

فصل 4 اندازه گیری زمان

فصل 5 جمع و تفریق اعداد اعشاری

فصل 5 اعداد اعشاری

فصل 5 اعداد مخلوط

فصل 6 ق2

فصل 7 امار و احتمال

فصل 6 ق1

فصل 6 مساحت متوازی الاضلاع و مثلث

ریاضی فصل 6

فصل 6 مساحت و محیط

فصل 7 امارواحتمال ق2