...

سرفصل های درس ریاضی پایه چهارم

فصل ۱ قسمت ۳

ماشین ورودی و خروجی

فصل اول ق ۲

عدد نویسی ص ۵

معرفی کسر

فصل اول ق ۱

فصل ۱ قسمت ۴

معرفی میلیون

ریاضی فصل ۲ درس ۲ ص ۳۰

ریاضی فصل دوم درس سوم

ضرب فرایندی

ضرب کسر درس۴

فصل دو درس چهار ضرب کسرها

فصل ۳ درس ۴ تقسیم بر اعداد یک رقمی

تقریب ۳

فصل ۳ درس ۲

فصل ۳

فصل ۴ زاویه

فصل۴ زمان

فصل ۴ زاویه

فصل ۴ اندازه گیری طول

فصل ۴ زاویه

فصل ۴ اندازه گیری زمان

فصل ۵ جمع و تفریق اعداد اعشاری

فصل ۵ اعداد اعشاری

فصل ۵ اعداد مخلوط

فصل ۶ ق۲

فصل ۷ امار و احتمال

فصل ۶ ق۱

فصل ۶ مساحت متوازی الاضلاع و مثلث

ریاضی فصل ۶

فصل ۶ مساحت و محیط

فصل ۷ امارواحتمال ق۲