...

سرفصل های درس ریاضی پایه پنجم

تمرین درس 1

تدریس درس 1

جمع اعداد مرکب ق2

معرفی کتاب ریاضی

تفریق اعداد مرکب ق3

فصل دوم تدریس ق 1

درس دوم ق5 تمرین

درس دوم ق1

درس دوم ق4 تمرین جمع و تفریق اعداد مرکب

فصل اول درس سوم تمرین الگوها ق3

فصل اول درس سوم تمرین الگو ها ق 2

فصل اول درس سوم تدریس الگو ق 1

تقریب

تبدیل عدد های مخلوط

عدد های مخلوط روی محور

فصل دوم ق 1

فصل دوم درس دوم تفریق کسر ها

فصل دوم درس دوم جمع کسر

فصل دوم درس سوم جمع اعداد مخلوط

فصل دوم درس سوم تقسیم

فصل دوم درس سوم تفریق اعداد مخلوط

فصل دوم درس سوم ضرب چند رقمی

فصل دو درس5 ضرب اعداد مخلوط مساحتی

فصل دو درس 5 ضرب اعداد مخلوط تبدیل به کسر