...

فایل های اسکای روم ریاضی پایه ششم

تفريق اعداد اعشاري روي محور

تقسيم اعشار بر صحيح از تکنيک تقسيم معمولي

تقسيم فرايندي .ياداوري

حل تمرين ص۳۴ و ابتداي ۳۵

ضرب اعشار به روش کلي

کتاب رياضي ص۳۰ و ۳۱

فایل ۲

تقارن ۱

تقارن۴

تقارن۷

اعشار تفريق روي شکل و جمع روي محور

تقسيم اعشار با استفاده از کسر

تقسيم به کمک تبديل اعداد اعشاري به ضرب

حل تمرين ص۳۳ کتاب

ضرب اعداد اعشاري روي شکل

ضرب اعشار و حل تمرين قسمت پاياني

ياداوري تقسيم و اجزا آن و تست درستي تقسيم

6حل مسئله

تقارن۳

تقارن۶

ابتداي صفحه ۳۳ مورد الف

تقسيم اعداد اعشاري بر ۱۰٫۱۰۰

تقسيم اعشار بر عدد صحيح روي شکل

جمع اعشار روي محور حل تمرين

حل تمرين صفحه ۳۵ و ۳۶

ضرب اعشار به روش مساحتي

مثال تقسيم اعشار بر عدد ۲صحيح

5حل مسئله به روش تقسيم اعشار بر صحيح

تقارن۲

تقارن۵

تقارن۸