...

فایل های اسکای روم ریاضی پایه ششم

تفریق اعداد اعشاری روی محور

تقسیم اعشار بر صحیح از تکنیک تقسیم معمولی

تقسیم فرایندی .یاداوری

حل تمرین ص34 و ابتدای 35

ضرب اعشار به روش کلی

کتاب ریاضی ص30 و 31

فایل 2

تقارن 1

تقارن4

تقارن7

اعشار تفریق روی شکل و جمع روی محور

تقسیم اعشار با استفاده از کسر

تقسیم به کمک تبدیل اعداد اعشاری به ضرب

حل تمرین ص33 کتاب

ضرب اعداد اعشاری روی شکل

ضرب اعشار و حل تمرین قسمت پایانی

یاداوری تقسیم و اجزا آن و تست درستی تقسیم

6حل مسئله

تقارن3

تقارن6

ابتدای صفحه 33 مورد الف

تقسیم اعداد اعشاری بر 10.100

تقسیم اعشار بر عدد صحیح روی شکل

جمع اعشار روی محور حل تمرین

حل تمرین صفحه 35 و 36

ضرب اعشار به روش مساحتی

مثال تقسیم اعشار بر عدد 2صحیح

5حل مسئله به روش تقسیم اعشار بر صحیح

تقارن2

تقارن5

تقارن8