...

سرفصل های درس ریاضی پایه ششم

قوانین تفریق در اعداد زوج و فرد

گسترده نویسی

ریاضی فصل اول بخشپذیری بر 5

حاصل جمع اعداد زوج و فرد

جدول ارزش مکانی

ریاضی فصل اول بخش پذیری بر 10

ریاضی فصل 1 بخش پذیری بر 5 حل تمرین

اعداد زوج و فرد

قوانین تفریق در اعداد زوج و فرد

ریاضی فصل اول بخش پذیری بر 2 حل تمرین

ریاضی فصل اول بخشپذیری بر 2

ریاضی فصل 2 مفهوم کسر دست ورزی

ریاضی فصل 2 مفهوم کسر

حل تمرین کسر 2

ساده کردن کسر 3

نمایش کسر یا اعداد مخلوط روی محور

جمع و تفریق اعداد کسری و مخلوط روی محور ق3

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق3

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق6

ریاضی فصل 2 مفهوم کسر حل تمرین

ریاضی فصل 2 مفهوم کسر ها قسمت دوم

تبدیل اعداد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد

حل تمرین محور بزرگتر از واحد

کسرهای مساوی

جمع و تفریق اعداد کسری و مخلوط روی محور ق2

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق2

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق5

ریاضی فصل 2 کسر های بزرگتر از واحد

ریاضی فصل 2 مفهوم کسر قسمت سوم

ریاضی فصل 2 مفهوم کسرها حل تمرین

حل تمرین کسر

ساده کردن کسر

جمع و تفرق اعداد کسری و مخلوط روی محور

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق1

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق4

ضرب کسر ها درس دوم

حل تمرین جمع و تفریق کسر ها و اعداد مخلوط ق3

ضرب و تقسیم اعداد کسری و مخلوط ق2

ضرب اعداد مخلوط روی شکل

ریاضی روش های دیگر در ساده کردن کسرها

ریاضی ضرب یک عدد معکوس در کسر

حل تمرین جمع و تفریق کسر ها و اعداد مخلوط ق2

ضرب و تقسیم اعداد کسری و مخلوط

ضرب کسر روی شکل

نمایش ضرب عدد صحیح در کسر و نمایش روی محور

ریاضی روش های دیگر در ساده کردن کسرها ق3

حل تمرین جمع و تفریق کسر ها و اعداد مخلوط

حل تمرین جمع و تفریق کسر ها و اعداد مخلوط ق4

ضرب و تقسیم اعداد کسری و مخلوط ق3

حل تمرین ضرب اعداد کسری ومخلوط به کمک شکل

ریاضی روش های دیگر در ساده کردن کسرها ق2