...

سرفصل های درس ریاضی پایه ششم

قوانین تفریق در اعداد زوج و فرد

گسترده نویسی

ریاضی فصل اول بخشپذیری بر ۵

حاصل جمع اعداد زوج و فرد

جدول ارزش مکانی

ریاضی فصل اول بخش پذیری بر ۱۰

ریاضی فصل ۱ بخش پذیری بر ۵ حل تمرین

اعداد زوج و فرد

قوانین تفریق در اعداد زوج و فرد

ریاضی فصل اول بخش پذیری بر ۲ حل تمرین

ریاضی فصل اول بخشپذیری بر ۲

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسر دست ورزی

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسر

حل تمرین کسر ۲

ساده کردن کسر ۳

نمایش کسر یا اعداد مخلوط روی محور

جمع و تفریق اعداد کسری و مخلوط روی محور ق۳

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق۳

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق۶

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسر حل تمرین

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسر ها قسمت دوم

تبدیل اعداد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد

حل تمرین محور بزرگتر از واحد

کسرهای مساوی

جمع و تفریق اعداد کسری و مخلوط روی محور ق۲

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق۲

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق۵

ریاضی فصل ۲ کسر های بزرگتر از واحد

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسر قسمت سوم

ریاضی فصل ۲ مفهوم کسرها حل تمرین

حل تمرین کسر

ساده کردن کسر

جمع و تفرق اعداد کسری و مخلوط روی محور

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق۱

جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسری به کمک محاسبه ق۴

ضرب کسر ها درس دوم

حل تمرین جمع و تفریق کسر ها و اعداد مخلوط ق۳

ضرب و تقسیم اعداد کسری و مخلوط ق۲

ضرب اعداد مخلوط روی شکل

ریاضی روش های دیگر در ساده کردن کسرها

ریاضی ضرب یک عدد معکوس در کسر

حل تمرین جمع و تفریق کسر ها و اعداد مخلوط ق۲

ضرب و تقسیم اعداد کسری و مخلوط

ضرب کسر روی شکل

نمایش ضرب عدد صحیح در کسر و نمایش روی محور

ریاضی روش های دیگر در ساده کردن کسرها ق۳

حل تمرین جمع و تفریق کسر ها و اعداد مخلوط

حل تمرین جمع و تفریق کسر ها و اعداد مخلوط ق۴

ضرب و تقسیم اعداد کسری و مخلوط ق۳

حل تمرین ضرب اعداد کسری ومخلوط به کمک شکل

ریاضی روش های دیگر در ساده کردن کسرها ق۲