...

سرفصل های درس فارسی پایه اول

نگاره 3

نگاره 6

نگاره 9

قسمت 2کلمه های آ اول

نگاره 2

نگاره 5

نگاره 8

قسمت1آموزش آ اول

نگاره 1

نگاره 4

نگاره 7

نگاره 10

قسمت 5روخوانی متن آ

قسمت 3 کلمه ها ی ب آخر

قسمت 6 جدول تجزیه

قسمت سوم روخوانی اَ

قسمت دوم کلمات د تنها

قسمت پنجم روخوانی د

قسمت چهارم تجزیه ی م

قسمت دوم آموزش س آخر بخش ذو

قسمت پنجم جدول تجزیه س

قسمت دوم کلمات او

قسمت پنجم روانخوانی او

ترکیب ت ق3

قسمت اول اموزش و معرفی ر

ق4 روانخوانی ر

قسمت سوم ترکیب و تجزیه ن

قسمت اول آموزش حرف ای

قسمت چهارم کلمات ی آخر

قسمت دوم کلمات ز

قسمت دوم ترکیب اِ

قسمت سوم کلمات اِ اول و ِ غیر اول

فارسی قسمت پنجم روخوانی درس اِ

ق 3 ترکیب ش

فارسی قسمت اول آموزش و معرفی ی

فارسی ای در شکل ی قسمت 4

فارسی قسمت سوم روخوانی پ

قسمت اول آموزش و معرفی ف

حرف ج

آموزش خوا استثناء

آموزش ژ

آموزش تشدید

متن خوانی تشدید

قسمت 4 کلمه ها ی ا غیر اول

قسمت 2 کلمات ب غیر آخر

قسمت 5ترکیب ب

قسمت دوم کلمات اَ اول

قسمت اول آموزش د تنها

قسمت چهارم جدول تجزیه د

قسمت دوم کلمات م

قسمت اول اموزش غیر اخر بخش یک

قسمت چهارم ترکیب س

قسمت اول اموزش و معرفی او

قسمت چهار جدول تجزیه

کلمات ت

جدوت تجزیه ت ق4

قسمت سوم ترکیب و تجزیه ر

قسمت دوم کلمات ن

قسمت دوم جدول ترکیب ای

قسمت اول آموزش و معرفی ز تنها

قسمت ششم روخوانی ای

قسمت چهارم روخوانی ز

قسمت دوم ترکیب اِ

ق 6 اموزش دوستی

قسمت دوم کلمه ش

فارسی قسمت پنجم روخوانی درس ش

قسمت سوم یِ دوستی

فارسی قسمت اول آموزش نشانه گ

آموزش نشانه حرف خ

اُ استثنا

روانخوانی

کلمات خوا استثناء

ژجدول ترکیب

تشدید یابی 2

متن کتاب صاد

قسمت 3 آموزش ا غیر اول

قسمت 1 آموزش ب غیر اخر و آخر

قسمت 4 روخوانی متن ب

قسمت اول اموزش ا غیر اول

قسمت چهارم ترکیب آ

قسمت سوم جدول دترکیب3

قسمت اول آموزش نشانه های صدای م

قسمت پنجم روخوانی متن م

قسمت سوم کلمات س

روخوانی متن س

قسمت سوم ترکیب او

اموزش و معرفی ت

روانخوانی ت ق5

قسمت دوم کلمات ر

قسمت اول آموزش و معرفی ن

قسمت چهارم روخوانی ن

قسمت سوم کلمات ایـ اول و یـ وسط

قسمت پنجم (می )کاری

قسمت سوم ترکیب ز

قسمت اول آموزش نشانه ی اِ

قسمت چهارم آموزش کلمات ه آخر چسبان و ]ه آخر تنها

قسمت اول کلمه ش

فارسی قسمت چهارم ای آخر مستقل

فارسی قسمت دوم ترکیب ی

فارسی قسمت دوم کلمات و ترکیب پ

قسمت اول آموزش و معرفی ف

آموزش نشانه حرف ج

جدول ترکیب

روان خوانی خوا استثناء

روان خوانی ژ

تشدید یابی 1

صاد

آموزش عین

آموزش شماره ی 2 ث

جدول تشخیص کلمات ث

جدول ترکیب نشانه ی ح

جدول تشخیص

جدول ترکیب ضاد

تدریس نشانه ی ط قسمت دوم

جدول تشخیص ط

تدریس نشانه ی غ قسمت اول

جدول ترکیب-کلمات ظ

حفظ جدول الفبا قسمت اول

روان خوانی ص 111

صرف فعل

روان خوانی درس قرآن فارسی

آموزش شماره ی 1 ث

جدول ترکیب کلمات ث

جدول ترکیب عین

جدول ترکیب و کلمات نشانه ی ح

تدریس نشانه ی ضاد

تدریس نشانه ی ط قسمت اول

نوشتار نشانه ی ط

متن روان خوانی نشانه ی غ

آموزش نشانه ی ظ

متن ظ

حفظ جدول الفبا قسمت سوم

شعر پیغمبر ص 108

منفی سازی

آموزش ذال

جدول ترکیب - عین

جدول ترکیب ث

روخوانی درس مثل خورشید

آموزش نشانه ی ح

متن درسی نشانه ی ح

جدول تشخیص ضاد

جدول ترکیب و کلمات نشانه ی ط

متن روان خوانی نشانه ی ط

تدریس نشانه ی غ قسمت دوم

جدول تشخیص ظ

حفظ جدول الفبا قسمت دوم

روان خوانی ص 112 چهار فصل

مخالف ها