...

سرفصل های درس فارسی پایه سوم

درس 1 واژه های املایی

دستور زبان درس 1 ق 3

درس 1 روخوانی

دستور زبان درس 1 ق 2

درس 1 فارسی ق 1

دستور زبان درس 1 ق 1

ادامه ی درس دوم فارسی

درس دوم قسمت دوم

کلمات مهم درس دوم

درس دوم

درس دوم ق3

کلمات متضاد درس سوم فارسی

کلمات املایی درس سوم فارسی

کلمات املایی درس سوم فارسی

روخوانی درس سوم

معنی کلمات درس سوم

روخوانی درس سوم

معنی کلمات درس سوم

کلمات متضاد درس سوم

کلمات مهم درس 4

روخوانی درس چهار

کلمات مهم درس چهارم

ادامه درس چهار

درس چهارم

وازه اموزی درس چهار

علایم نگارشی درس 4

روخوانی درس 6

وازگان درس 6

دستور زبان درس 6

درس 7 ق3

درس 7 ق2

درس 7 ق1

درس 7 ق4

درس هشتم روخوانی

درس 8 ق1

درس نهم ق2

درس نهم ق1

درس 10 ق2

درس 10 ق1