...

سرفصل های درس فارسی پایه چهارم

خبرداغ درس ۱

درس ۱ ق ۲

درس ۱ ق ۱

تصویر خوانی درس ۱

بخوان وبیندیش در جست وجو

فارسی ص ۲۱

ص ۲۲

فارسی درس ۲ کوچ پرستوها

کوج پرستوها قسمت ۳

درس سوم ص ۳۲

درس سوم راز نشانه ها

درس سوم فارسی قویترین حیوان جنگل

کلمات هم آوا درس سوم

درس ۴ ارزش علم

هم خانواده ارزش علم

صندلی صمیمیت ص۳۳

ص ۴۰ فارسی

روباه و زاغ

درس ۴ داستان ارزش علم

درس ۵ قدم یازدهم

درس ۵

مقدمه ارش کمانگیر

داستان آرش کمانگیر

درس ۷ انتظار

درس ۱۲ دوست خوب بچه ها تدریس اقای صادق زاده بخوان وبیندیش

اتفاق ساده اقای بزرگیان

رازانی ادب از که اموختی

ادب از که اموختی از بی ادبان

شیر و موش

شیر و موش

شیر و موش

تدریس اقای فلاح ص ۱۱۴ فارسی شیر و موش

هفت مروارید سرخ