...

سرفصل های درس فارسی پایه چهارم

خبرداغ درس 1

درس 1 ق 2

درس 1 ق 1

تصویر خوانی درس 1

بخوان وبیندیش در جست وجو

فارسی ص 21

ص 22

فارسی درس 2 کوچ پرستوها

کوج پرستوها قسمت 3

درس سوم ص 32

درس سوم راز نشانه ها

درس سوم فارسی قویترین حیوان جنگل

کلمات هم آوا درس سوم

درس 4 ارزش علم

هم خانواده ارزش علم

صندلی صمیمیت ص33

ص 40 فارسی

روباه و زاغ

درس 4 داستان ارزش علم

درس 5 قدم یازدهم

درس 5

مقدمه ارش کمانگیر

داستان آرش کمانگیر

درس 7 انتظار

درس 12 دوست خوب بچه ها تدریس اقای صادق زاده بخوان وبیندیش

اتفاق ساده اقای بزرگیان

رازانی ادب از که اموختی

ادب از که اموختی از بی ادبان

شیر و موش

شیر و موش

شیر و موش

تدریس اقای فلاح ص 114 فارسی شیر و موش

هفت مروارید سرخ