...

سرفصل های درس فارسی پایه پنجم

ستایش

متن درس 1

تمرین

معرفی کتاب فارسی

رقص باد خنده گل

فصل اول درس دوم راز گل سرخ

فصل اول درس دوم درخت گردکان

درس دوم روخوانی فضل خدا

خرد رهنمای وخرد دلگشای

واژه آموزی (گر و گار) درس سوم

درست و نادرست درس سوم

متن درس سوم

درست و نادرست درس چهار

هم و نیز درس چهار

فصل دو متن درس چهار

فصل دو درس 5 متن درس 5

فصل دو درس5 حکایت زیرکی