...

فایل های کلاس های اسکای روم فارسی

تست۱ قالب شعري

درس ۱۱ قسمت اول

قالب شعر نو

قالب شعري مثنوي

فارسي شير خدا

باران

دانش زباني درس ۹

درس ۱۱ قسمت دوم

قالب شعري قصيده

2فارسي شير خدا

تست قالب شعري ۲

درس ۹ فارسي قسمت اول

قالب دو بيتي

قالب شعري غزل

قالب قطعه