...

فایل های کلاس های اسکای روم فارسی

تست1 قالب شعری

درس 11 قسمت اول

قالب شعر نو

قالب شعری مثنوی

فارسی شیر خدا

باران

دانش زبانی درس 9

درس 11 قسمت دوم

قالب شعری قصیده

2فارسی شیر خدا

تست قالب شعری 2

درس 9 فارسی قسمت اول

قالب دو بیتی

قالب شعری غزل

قالب قطعه