...

سرفصل های درس فارسی پایه ششم

درک مطلب

تاریخ ادبیات

ادامه درس

ورودی کتاب ششم

معرفت آفریدگار

فارسی واژه آموزی مترادف و هم معنی

واژگان درس ۲

فارسی وازه آموزی متضادها

نکات کلیدی پنجره های شناخت

نکات شعر سخن ق۲

فارسی درس ۲ بخوان و حفظ کن

پنجره های شناخت درس ۲ فارسی

شعر سخن ق۱

فارسی واژه های چند هجایی

فارسی درس چهارم من و شما ق۳

فارسی درس چهارم من و شما ق۲

فارسی درس چهارم من و شما

فارسی درس چهارم من و شما ق۴