...

سرفصل های درس علوم تجربی پایه اول

فصل 1 خوب نگاه کن

سایه ها

درس 1

فصل 1 روی اب یا زیر اب

فصل دوم حواس پنجگانه

فصل دوم کارها و حواس

فصل 2 قسمت اول علوم

علوم فصل سوم تغذیه ایمنی خواب

فصل 4 جانوران و تفاوت هایشان

حرکت حیوانات فصل 4

فصل5 گیاهان ودانه ها

ریشه ساقه برگ درس 5

آب ها و شکل های مختلفشان ش 1

فصل 8

علوم فصل 12 از خانه تا مدرسه