...

سرفصل های درس علوم تجربی پایه اول

فصل ۱ خوب نگاه کن

سایه ها

درس ۱

فصل ۱ روی اب یا زیر اب

فصل دوم حواس پنجگانه

فصل دوم کارها و حواس

فصل ۲ قسمت اول علوم

علوم فصل سوم تغذیه ایمنی خواب

فصل ۴ جانوران و تفاوت هایشان

حرکت حیوانات فصل ۴

فصل۵ گیاهان ودانه ها

ریشه ساقه برگ درس ۵

آب ها و شکل های مختلفشان ش ۱

فصل ۸

علوم فصل ۱۲ از خانه تا مدرسه