...

سرفصل های درس علوم تجربی پایه دوم

درس1

معرفی علوم

آزمایش دود علوم فصل 2

فصل دوم علوم آب سالم

فصل 2 هوای سالم

فصل سه

حرکت زمین به دور خورشید

باد

فصل 6 نور

فصل 6 سایه ها

فصل 7 اگرتمام شود

فصل 10 درون آشیانه نهایی

فصل دهم مراحل زندگی

فصل 11 رشد