...

سرفصل های درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس اول توضیح قسمت اول و دوم

درس ۱ ق۲

.

درس ۱ ق۱

درس دوم ق۲

درس دوم ق۱

درس چهار