...

سرفصل های درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس اول توضیح قسمت اول و دوم

درس ۱ ق ۲

درس ۱ ق ۱

درس دوم ق۲

درس دوم ق۱

درس سوم

درس چهار