...

سرفصل های درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس اول توضیح قسمت اول و دوم

درس 1 ق 2

درس 1 ق 1

درس دوم ق2

درس دوم ق1

درس سوم

درس چهار